TOGS (COMPENSATIE GETROFFEN SECTOREN) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

 

WIE KOMEN IN AANMERKING

 

 • Zelfstandige zonder personeel
 • Zelfstandige met personeel
 • Ondernemingen gedreven in een BV

 

LET OP: Uw onderneming moet behoren tot de sectoren die gesteund worden met deze regeling (op basis van de SBI-code waaronder uw onderneming geregistreerd staat bij de KvK).

 

TVL-REGELING (TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN MKB)

 Vanaf dinsdag, 30 juni 2020 kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) worden aangevraagd. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, kun je een tegemoetkoming voor je vaste lasten ontvangen van maximaal € 50.000,– voor de periode juni t/m september 2020. Je kunt de TVL-subsidie aanvragen t/m 30 oktober a.s. via de website van RVO.nl

 Voorwaarden

 • Je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis
 • Je vaste lasten bedragen minimaal € 4.000,–

Berekening TVL-subsidie

De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:

Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Vaste lasten: de TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Normale omzet: is je omzet van 1 juni t/m 30 september 2019, voor het coronavirus uitbrak.

Omzet: zijn alle inkomsten exclusief btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Omzetverlies
Voor het omzetverlies wordt jouw normale omzet vergeleken met de omzet die je in 2020 verwacht in dezelfde periode. Deze moet minimaal 30% zijn en wordt als volgt berekend:
Omzetverlies in % = (normale omzet – verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100.

Aandeel vaste lasten
Hierbij wordt niet uitgegaan van de werkelijke vaste lasten van jouw bedrijf, maar van het gemiddelde aandeel in de vaste lasten in de omzet van jouw branche. Dit percentage is bij het CBS bekend en hangt samen met jouw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000,–. Vaste lasten zijn: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.
Zie de website RVO.nl voor de vastgestelde SBI-codes en het CBS-percentage.

Gestart met je bedrijf tussen 1 april en 15 november 2019?
Dan wordt de omzet in de eerste 4 maanden na de start van je bedrijf in 2019 meegenomen. Je startdatum is de datum waarop je je hebt ingeschreven bij de KvK.

Tussen 16 november en 29 februari 2020 gestart?
Dan wordt de gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de start van je bedrijf t/m 29 februari 2020 meegenomen, gedeeld door het aantal maanden en vermenigvuldigd met 4. Je startdatum is de datum waarop je je hebt ingeschreven bij de KvK.

Tussen 1 maart en 15 maart 2020 gestart?
Dan kan de omzet in normale omstandigheden niet bepaald worden. Je ontvangt dan minimaal € 1.000,– als je van juni t/m september 2020 tenminste 30% omzetverlies hebt en als je vaste lasten minimaal € 4.000,– zijn.

 

Voorschot en Definitieve vaststelling

Als je voldoet aan alle voorwaarden ontvang je een voorschot van 80% op basis van je geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 moet je het werkelijke omzetverlies opgeven. Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan je schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Is deze lager, dan ontvang je minder dan 20% of moet je de subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000,–. 

Wat zijn de voorwaarden (zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl):

 

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

 

TOGS-REGELING (COMPENSATIEREGELING GETROFFEN SECTOREN)

 

De oorspronkelijke TOGS regeling loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

STEUN

 • EUR 4.000 eenmalig

AANVRAAGPROCES

 

Download het machtigingsformulier
Met dit formulier kunt u ons machtigen om de aanvraag voor u in te dienen. Wij zullen dan onder ons e-Herkenningsmachtiging de aanvraag namens u indienen. Stuurt u een ingevulde en ondertekende machtiging s.v.p. aan uw relatiebeheerder of aan info@samenadministraties.nl

 

UPDATES NA 27-3-2020

 

30-3-2020
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan een lijst van SBI-codes. Gebleken is dat deze lijst niet compleet is. De overheid is op dit moment bezig te kijken naar uitbreidingen van deze regeling. Via onderstaande link kunt u aangeven als u vindt dat u ten onrechte niet bent opgenomen:

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

 

DETAILS MET BETREKKING TOT DE REGELING
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

Klik op het logo VOOR veilige toegang tot onze software: